Nieuwe verordening voor Gouds erfgoed

In de nieuwe Erfgoedverordening 2017 zijn de lokale regels en procedures voor het beheer en behoud van ons gemeentelijk erfgoed vastgelegd.


In 2013 werd de nieuwe Erfgoedvisie door de Raad vastgesteld en vorig jaar werd de Erfgoedwet van kracht. Dit jaar zijn de regels aan de beurt. In de Goudse Erfgoedverordening zijn de wetswijzigingen van de Erfgoedwet 2016 verwerkt en wordt geanticipeerd op de Omgevingswet, die in 2019 zal worden ingevoerd. Belangrijke wijziging in de verordening betreft de invoering van de onderhoudsplicht voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. De onderhoudsplicht gaat gelden voor alle monumenten.

‘Monumentenverordening’ wordt Erfgoedverordening

Het erfgoed betreft veel meer dan alleen monumenten. Het gaat ook om cultuurgoederen, immaterieel erfgoed, ensembles, stadsgezichten en structuren. De bestaande ‘monumentenverordening’ richt zich echter uitsluitend op het gebouwd erfgoed en het bodemarchief. Om de brede erfgoedbenadering te kunnen bedienen en om aan te sluiten bij de elders in het land gebruikelijke regelgeving is de nieuwe Erfgoedverordening opgezet.

Wat wordt er geregeld in de Erfgoedverordening?

Gouda is rijk aan cultureel erfgoed. Om dit erfgoed goed te kunnen beschermen worden regels en procedures vastgelegd in een erfgoedverordening. Hierin staat niet alleen hoe we kunnen beschermen en veranderingen aan het beschermd erfgoed beoordelen, maar ook wat de rechten en plichten zijn van eigenaren en gebruikers.

Wat is er anders in de Erfgoedverordening?

Het bereik van de verordening wordt uitgebreid van monumenten en archeologie naar cultureel erfgoed in de brede zin van het woord. Dus niet alleen aandacht voor gebouwen, maar ook voor cultuurgoederen, stadsgezichten, buurten, structuren , etc.Eigenaren worden verplicht om hun monument te onderhouden. Dat was voorheen niet verplicht met als gevolg onnodig hoge herstelkosten en overheidsbijdragen en/of verlies van monumentale waarden.Bij de aanwijzing van erfgoed wordt de bescherming van kracht aan het begin van een aanwijzingsprocedure (voorbescherming). Hierdoor is niet het langer mogelijk om tijdens deze procedure allerlei veranderingen door te voeren waarbij monumentale waarden verloren gaan.De opzet van de verordening sluit aan bij de landelijk en regionaal gebruikelijke regelgeving. Ze is erfgoedbreed en overeenkomstig het VNG-model.

Onderhoudsplicht voor monumenteigenaren

Vorig jaar werd de Erfgoedwet van kracht. Hierin is de instandhoudingplicht voor eigenaren van rijksmonumenten ingevoerd. Het college van BenW stelt voor deze instandhoudingplicht ook voor eigenaren van gemeentelijke monumenten in te voeren. Eigenaren waren al verantwoordelijk voor het onderhoud van hun pand, maar met deze onderhoudsplicht kan nu ook preventief opgetreden worden. De handhaving en toezicht is uitgebreid binnen de richtlijn die daarvoor door het Rijk is opgesteld. Hierdoor kan sluipend verlies van monumentale waarden worden voorkomen. De onderhoudsplicht gaat gelden voor alle monumenten, dus ook voor de monumenten die al aangewezen waren op basis van de oude verordening.

Gemeenteraad

De Erfgoedverordening ligt ter bespreking en besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

(Persbericht: 10-05-2017)