Nieuwe subsidieregeling voor instandhouding erfgoed

Een levendige en goed onderhouden binnenstad draagt bij aan goed wonen, werken en recreëren. De binnenstad is het visiteplaatje voor onze bewoners en de vele bezoekers aan de stad. Dat geldt ook voor de panden in de binnenstad. Het is daarom belangrijk dat de gemeente en de eigenaren van gebouwen er met elkaar voor zorgen dat de binnenstad nog aantrekkelijker wordt. Het college heeft de subsidieverordening instandhouding erfgoed vastgesteld. Met deze subsidieverordening wordt de succesvolle ondersteuning van eigenaren van gemeentelijk erfgoed voortgezet met o.a. financiële ondersteuning van planmatig onderhoud. Daarnaast is de regeling het kader voor de subsidieregeling voor het gevelherstel in het kader van Gouda 750. Ook het programma Wonen boven Winkels wordt met deze regeling voortgezet.

Wethouder Van Vugt (Erfgoed en Monumenten): "Gouda is rijk aan cultureel erfgoed. Daar moeten we vooral trots en heel zuinig op zijn. Om dit erfgoed goed te kunnen beschermen, bestaan er regels en procedures. In 2013 is de Erfgoedvisie door de gemeenteraad vastgesteld, met het instandhoudingsbeleid voor erfgoed. In 2017 zijn hierop voortbordurend de juridische regels en procedures rondom het erfgoed vastgesteld in de Erfgoedverordening.

Eigenaren zijn sinds 2017 verplicht om hun eigen monument te onderhouden. De gemeente wil zorgen dat een eigenaar het gemeentelijk monument preventief onderhoudt en de monumentale waarde ervan waarborgt. Door planmatig onderhoud kan dit onnodige en kostbare restauraties, groot-onderhoud en cascoherstel voorkomen. De voorliggende verordening zorgt dat er ook stimulerend kan blijven worden opgetreden, naast inzet van handhavingsinstrumentarium waar nodig en voert verbeteringen door in de wijze van ondersteuning van eigenaren. Dit stimuleringsinstrumentarium vormt een aanvulling ten opzichte van de inzet van handhaving, waar dit nodig is."

Gevelherstel Gouda750

In 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten. Het college wil dat de historische binnenstad er kwalitatief verzorgd bij staat in het jubileumjaar. In dat licht faciliteert de gemeente, in aanvulling op de basis-instandhoudingsregeling, gedurende 2020 en 2021 het gevelherstel van panden. De focus ligt daarbij op beeldbepalende panden c.q. belangrijke zichtlocaties. In 2018 heeft een uitgebreide schouw plaatsgevonden van de gevels in de binnenstad. De daaruit voorkomende pandenlijst bevat een kleine 300 panden met een overzicht van de geconstateerde overtredingen, zoals illegaal gebruik, reclames en achterstallig onderhoud.

In het coalitieakkoord is voor de jaren 2020 en 2021 twee maal € 150.000 beschikbaar gesteld i.v.m. subsidie Gevelherstel Gouda 750. Met dit budget kan worden gestimuleerd dat naar schatting 200 gevels kunnen worden aangepakt in aanloop naar jubileumjaar 2022. Eigenaren blijven ook zelf verantwoordelijk voor investering aan hun pand. De gemeente hoopt een impuls teweeg te brengen, waarmee pandeigenaren breder in Gouda (ook buiten de 200) hun onderhoud wat extra aandacht geven in het kader van het feestjaar. Hiertoe zal aandacht worden besteed aan communicatie, zoals het gebruik van een schildje/herkenbare sticker voor panden die met behulp van de regeling zijn opgeknapt.

Wonen boven winkels

Wonen in de binnenstad is populair, ook in Gouda. De vraag naar woonruimte in het centrum is de laatste jaren flink gestegen. Meer leven in de stad komt de uitstraling van de binnenstad ten goede. Daarnaast betekent het meer sociale controle en daardoor meer veiligheid op straat. Ook voor de winkels en horeca in de stad is dit goed. Kortom, een positieve impuls voor de hele binnenstad. Dit 'wonen boven winkels' project heeft ertoe geleid dat in 2017 negen, 2018 zeven en in 2019 eenentwintig woningen zijn opgeleverd. Sinds 2014, bij de start van Wonen Boven Winkels, zijn er in totaal 161 woningen opgeleverd. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de leefbaarheid en levendigheid van onze mooie binnenstad. Voor Wonen-Boven-Winkels is meerjarig € 90.000 per jaar vrijgemaakt. De criteria voor de regeling zijn in de nieuwe verordening iets aangescherpt (subsidie per pand).

Gemeenteraad

De Subsidieverordening Instandhouding Erfgoed Gouda ligt ter bespreking en besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

13 november 2019