Nieuwe concept APV Gouda: actueler, steviger en minder regels

Het college heeft het tekstvoorstel voor de nieuwe APV aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de basis waarop de gemeente kan handhaven.

Burgemeester Pieter Verhoeve: “De Goudse APV dateert van 2009 met een laatste wijziging in 2017. De actualiteit vraagt om aanpassing van de regels waarop we als gemeente, in gevallen dat het nodig is, kunnen handhaven voor een veilige en leefbare omgeving. Zo zijn er in het voorstel voor de nieuwe APV onder andere regels opgenomen over het verbod op lachgas, tegengaan van woonoverlast, het voorkomen van misstanden in de prostitutie en vergunningplicht voor afhaal- en bezorgzaken ter voorkoming van criminele activiteiten. Daarnaast is de APV grondig doorgelopen en zijn diverse artikelen uit de APV gehaald. Dit omdat artikelen achterhaald zijn, of omdat we willen dereguleren, zoals bijvoorbeeld stoepkrijten. Ik zie uit naar een constructieve behandeling door de gemeenteraad, die uiteindelijk de bevoegdheid heeft deze APV, al dan niet met wijzigingen, vast te stellen.”

Lachgasverbod

Gelet op de landelijke discussie over het gevaar van het gebruik lachgas voor de gezondheid, het verkeer en de hinder en vervuiling die het gebruik vaak veroorzaakt, is in de APV is een algeheel lachgasverbod opgenomen. Daarnaast wordt ook het gebruik en de verkoop van lachgas in horeca-inrichtingen en tijdens evenementen verboden. Tenslotte biedt ook het ventverbod de mogelijkheid om tegen ambulante verkoop van lachgas op te treden. Het college anticipeert met dit lachgasverbod in de APV op een landelijk lachgasverbod dat naar verwachting op 1 januari 2021 in zal gaan. Voor wat betreft de preventiekant heeft de GGD aandacht voor het gebruik van lachgas als onderdeel van de collectieve verslavingspreventie op VO-scholen (ouderavonden en gastlessen (acteurslessen) voor scholieren).

Vergunningplicht afhaal- en bezorgzaken

Voor de afhaal- en bezorgzaken wordt een vergunningplicht voorgesteld. Het afgelopen jaar is door de gemeente en de politie geconstateerd dat deze zaken vaker gebruikt worden voor criminele activiteiten (ondermijning) en als ontmoetingsplaats voor criminelen. Dit zorgt voor een verslechtering van het ondernemersklimaat en oneerlijke concurrentie voor goede ondernemers. Met het opnemen van een vergunningplicht, komt er een juridische basis om verdachte zaken alsnog te toetsen aan de hand van de wet Bibob. Om te voorkomen dat criminelen zich vervolgens gaan verplaatsen naar andere branches, wordt voorgesteld om het mogelijk te maken om heel gericht panden of gebieden een vergunningsplicht op te leggen als er sprake is van criminele activiteiten. 

Woonoverlast

Ook is in de APV een artikel opgenomen rondom de aanpak van woonoverlast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ernstige geluidshinder of stank en vervuiling door afval de achtertuin. In gevallen van ernstige en herhaaldelijke woonoverlast kan de burgemeester een gedragsaanwijzing opleggen aan de bewoner(s). Hierin wordt een bewoner heel concreet opgelegd wat hij wel of juist niet dient te doen of laten, zodat de overlast voor de omwonenden stopt. Het niet opvolgen van deze aanwijzing leidt tot een boete. De ervaring in andere gemeenten leert dat het opleggen van een gedragsaanwijzing effect heeft en dat de boete meestal niet ingezet hoeft te worden.

Vervolgproces

De Algemene Plaatselijke Verordening wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor bespreking en besluitvorming. Naar verwachting zal dit in oktober plaatsvinden. Het voornemen is de APV voortaan jaarlijks te actualiseren. Op die manier kan de APV 2020 up to date worden gehouden en kan de verordening flexibel worden ingezet als instrument om vraagstukken van openbare orde en veiligheid aan te pakken.

18 september 2020