Lintjesregen in Gouda

Op vrijdag 24 april hoorden 13 Gouwenaars dat zij Koninklijk zijn onderscheiden. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan was een feestelijke bijeenkomst in het Huis van de Stad en een uitreiking van de medailles door de burgemeester niet mogelijk. Dit jaar belde burgemeester Verhoeve de gedecoreerden persoonlijk om het heugelijke nieuws te melden.

Om de verrassing nog iets groter te maken, ontvingen de gedecoreerden tijdens het telefoontje van de burgemeester bloemen, gebak en de oorkonde als tastbaar bewijs van de Koninklijke benoeming. De burgemeester zal later in het jaar op een nog nader te bepalen moment de Koninklijke onderscheiding tijdens een feestelijke bijeenkomst opspelden.

De volgende 13 Gouwenaars zijn benoemd:

Mevrouw M.P. Drummen- van den Heuvel, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Drummen is sinds 1976 actief voor de Room-Katholieke gemeenschap Heilige Antonius van Padua in Gouda. Binnen de parochie heeft ze diverse functies vervuld. Zij was onder meer actief in de verwelkomgroep, de crèchegroep, de schoonmaakgroep en de gezinsliturgiegroep, zij was lid van het liturgisch beraad, de parochieraad en de werkgroep Kerk en Milieu en sinds 1998 is zij de wijkcontactpersoon van de parochie. Sinds 1998 is zij ook werkzaam in de Wereldwinkel. Daarnaast begeleidt ze sinds 2009 een studiekring op woensdagochtend en sinds 2012 begeleidt ze een tweede studiekring. Naast al deze werkzaamheden is zij ook actief geweest voor de Katholieke Ouderenbond, het Regionaal Netwerk Ouderen, het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties en de Universiteit van Wageningen.

Afbeelding mevr. Drummen - Van den Heuvel
Foto: Astrid den Haan

De heer M. Kastelein, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Kastelein is sinds 1987 bestuurlijk actief binnen het CDA. Hij was onder meer lid van het landelijk Partijbestuur, afdelingsvoorzitter CDA Gouda, gemeenteraadslid en fractievoorzitter. Namens het CDA was hij van 2006  tot 2014 wethouder en sinds 2015 is hij lid van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Naast zijn politieke activiteiten is hij ook actief op het gebied van sport. Hij was jarenlang voorzitter en penningmeester van zaalvoetbalvereniging Controlec (voorheen Bouwmij) die hij mede heeft opgericht. Sinds 2016 is hij voorzitter van voetbalvereniging de Jodan Boys.

Lintjesregen dhr. Kastelein
Foto: Astrid den Haan

Mevrouw I. Klein Haneveld, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Klein Haneveld spant zich al jaren in als bedenker en aanjager van activiteiten en evenementen voor Gouda, Goudse ondernemers en de Christelijke gemeenschap. Sinds 1983 organiseert zij gospelconcerten en muziekevenementen met nationale en internationale artiesten. Vanuit die hoedanigheid is zij jurylid van de jaarlijkse Zilveren Duif Awards. Voor Gouda zet zij zich sinds 2009 in als bestuurslid / secretaris van de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG) en organiseert zij allerlei activiteiten om de Goudse binnenstad aantrekkelijk te maken. Namens het SOG is zij betrokken bij een reïntegratieproject dat met de gemeente Gouda is opgericht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij is betrokken bij de verkiezing van de kinderburgemeester en zij organiseert het gratis Paasontbijt op de Markt. Vanwege de Coronacrisis werd het paasontbijt dit jaar omgedoopt tot een andere vorm van ontmoeting: Buiten-de-(voor)deur-eten. Daarnaast organiseert ze veel voor de Parousia gemeente zoals speciale erediensten en vrijwilligersbijeenkomsten. 

Afbeelding Mevr. Klein Haneveld
Foto: Pim Mul

De heer J. Los, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Los is sinds 2005 voorzitter van schilderclub de Goudse Streek en van de vereniging Ekobouw Gouda. Als voorzitter van de schilderclub heeft hij een belangrijke en samenbindende rol in de contacten onderling en naar buiten. Ieder jaar organiseert hij een schilderweek voor amateurschilders uit het hele land. Daarvoor regelt hij locatie, accommodaties, programma en workshops. Als voorzitter van de kopersvereniging Ekobouw behartigt hij de belangen van de bewoners en geeft hij advies over onderhoud en ecologisch wonen en hij geeft aandacht bij lief en leed. Daarnaast is hij 14 jaar secretaris/penningmeester geweest van de kabelprogrammaraad van de Rekam.

Afbeelding Dhr. Los
Foto: Pim Mul

Mevrouw J.J.E. Monkel-Blonk, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Monkel-Blonk is 25 jaar actief geweest voor de Zonnebloem. De eerste jaren bracht zij als vrijwilliger bezoekjes aan kwetsbare en eenzame mensen. In 2000 werd ze gevraagd om bestuurslid activiteiten te worden. In die functie organiseerde ze leuke activiteiten en dagjes uit waarmee ze mensen uit hun isolement haalt. Zij is ook als helper/verzorgende meegegaan met vakanties van de Zonnebloem. Naast haar werk voor de Zonnebloem was ze enkele jaren oppasmoeder voor kinderen in de basisschoolleeftijd en sinds 2014 is zij vicevoorzitter van het kerkbestuur van de Gabrielkerk in Haastrecht.

Afbeelding mevr. Monkel - Blonk
Foto: Astrid den Haan

De heer M. Oosterom, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Oostrom heeft veel betekend voor de kerkmuziek binnen de protestantse gemeente. Hij is meer dan 40 jaren als organist verbonden geweest aan de Hervormde Wijkgemeente Pauluskerk Gouda en daarvoor speelde hij al bij de Hervormde gemeente in Waddinxveen, Sluipwijk, Reeuwijk. Binnen de PKN Gouda verving hij collega organisten en gaf hij toeristenconcerten in de Sint Janskerk. Ook begeleidt hij weeksluitingen in de verzorgingshuizen Gouwestein en de Savelberg. Hij is lid van de Commissie Orgel - en Pianozaken binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Met zijn grote kennis van orgels helpt hij bij het onderhoud en stemmen van orgels,  waaronder het (grote) Moreau orgel en het Leeflang (koor-) orgel in de Sint Janskerk.

Afbeelding Dhr. Oosterom
Foto: Astrid den Haan

De heer C.J.L. van Schaik, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer van Schaik is 24 jaar actief geweest voor voetbalvereniging Ona. Hij was onder meer lid van het jeugdbestuur, scheidsrechter, penningmeester van de barcommissie en penningmeester van het hoofdbestuur. Hij is jaren penningmeester geweest in het bestuur van waterscoutinggroep Kastanujo en penningmeester en voorzitter van Shantykoor West Zuidwest. Sinds 2003 is hij penningmeester van Stichting Buurthuis de Speelwinkel. Naast zijn werkzaamheden als penningmeester is hij actief bij de activiteiten die het buurthuis organiseert. In 2014 heeft hij de stichting Fish & Ships opgericht die jaarlijks een festival organiseert in de Goudse Museumhaven om het cultureel erfgoed van de liederen over zee, schepen en vis te waarborgen.

Afbeelding Dhr. Van Schaik
Foto: Pim Mul

De heer M. Talbi, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Talbi zet zich in voor jongeren in Gouda Oost. Al vele jaren organiseert hij activiteiten en stimuleert hij jongeren op een positieve manier. Hij richtte Jongeren Voetbal Gouda Oost op en organiseerde voetbaltrainingen en -toernooien. Tot op heden traint hij op eigen initiatief elk zondag met jongeren uit de wijk op het voetbalveld van De Jodan Boys. Sinds 2002 is hij tevens actief voor Stichting Steunpunt OOG als hulpverlener, tolk en chauffeur.

Afbeelding Dhr. Talbi
Foto: Pim Mul

Mevrouw L.M.T. Vergeer, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Vergeer is 15 jaar vrijwilligster geweest bij de Stichting Gouds Seniorenwerk en Hulpdienst. Zij assisteerde op kantoor en bezocht ouderen voor een praatje, wandelingetje of een boodschap. Tot vorig jaar was zij actief voor de Vereniging van Eigenaren Ridderspoor. Zij was 17 jaar lang als secretaris lid van het bestuur. In die periode heeft zij veel groot onderhoud begeleid. Daarnaast geeft ze intensief mantelzorg.

Afbeelding mevr. Vergeer
Foto: Astrid den Haan

De heer H. Vooijs, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Vooijs is al 25 jaar secretaris van het dagelijks bestuur van de Goudse tennisvereniging Ad Astra. Naast zijn bestuurswerk beheert hij tevens de ledenadministratie. Ook is hij sinds de opening in 2006 actief voor de Stichting Tennishal T.I.O.D./Ad Astra en verwerkt hij mede de reserveringsaanvragen. Sinds kort is hij ook voorzitter van bridgeclub De Lustenburgt.

Afbeelding Dhr. Vooys
Foto: Pim Mul

Mevrouw C.M. Weller-Steijn, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Weller-Steijn zet zich al vele jaren in diverse organisaties in voor verbetering van de mogelijkheden voor participatie van mensen met een lichamelijke beperking. Zij heeft veel kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot mensen met een beperking. Zij kent de Wmo en de betekenis van het VN-verdrag Handicap. Met al die kennis komt mevrouw Weller op voor mensen met een beperking. Dat doet zij sinds 2004 als lid van de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking (GAB) en sinds 2015 in het Regionaal Netwerk Ouderen en Gehandicapten. Daarnaast is zij ambassadeur van het VN-verdrag Handicap, is ze bestuurslid van de Reumavereniging Gouda en omstreken. Ook was ze lid van de Goudse Cliënten Raad en het Wijkteam Goverwelle. Ze houdt de focus van beleidsmakers gericht op het verbeteren van het persoonlijk leven en het maatschappelijk participeren, in welke vorm dan ook, van mensen met een beperking. Met haar adviezen en positief kritische houding heeft ze bereikt dat de gemeente toegankelijker is en zet de gemeente stappen op weg naar een inclusieve gemeente.

Afbeelding Mevr. Weller
Foto: Pim Mul

De heer J.P. de Wit, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer de Wit is dit jaar 40 jaar organist. Hij begeleidt niet alleen kerkdiensten in Gouda, maar ook in Ouddorp. Hij was ruim vier jaar voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van een vakantiepark. Sinds 2008 verzorgt hij maandelijks de ledenmiddagen voor de Protestant Christelijke Ouderen Bond. Samen met zijn echtgenote heeft hij tien jaar lang reizen begeleidt voor de christelijke reisorganisatie Beter Uit. Sinds 2015 begeleidt hij samen met zijn vrouw vakanties voor ouderen en mensen met een beperking van het Rooseveldhuis. Daarnaast is hij al sinds 1979 actief voor de kerk als pastoraal ouderling en begeleidt hij jaarlijks het Paulus kerkkoor.

Afbeelding Dhr. De Wit
Foto: Astrid den Haan

Burgemeester Nieuwenhuis uit Waddinxveen belde

Mevrouw S. Hetyey-van Steeg, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Hetyey is sinds 2003 actief voor de Stichting Care for Family te Waddinxveen. Zij was medeoprichter en voorzitter. De stichting bestaat thans uit een voedselbank, een tweedehands kledingwinkel, een inloophuis en een kapsalon. Zij stuurt vrijwilligers en medewerkers aan en onderhoudt het contact met overheden, ondernemingen en charitatieve organisaties om fondsen en hulpgoederen in te zamelen. Mevrouw Hetyey is tevens lid geweest van het Armoedeplatform Waddinxveen en zij is lid geweest van de steunfractie van de Protestantse Combinatie Waddinxveen. Ook is zij sinds 2017 vrijwilliger bij de hospice van Steunpunt Midden Holland te Gouda en biedt zij mantelzorg aan kennissen.

24 april 2020