Kadernota 2020-2023: zorgvuldig investeren waar dat nodig is

De gemeente bouwt met nieuwe energie samen met inwoners, bedrijven en organisaties aan de stad Gouda om zo een gewaardeerde, aantrekkelijke stad te zijn om in te wonen, werken en recreëren. Het college doet daarom investeringen waar dit noodzakelijk is en vaart tegelijk een financieel zorgvuldige koers. Met deze aanpak kan het college de doelen die zij vorig jaar in haar coalitieakkoord heeft vastgesteld - en daarmee aan de stad heeft beloofd - verder tot uitvoering brengen. Zo gaat er geld naar het Groenfonds voor minder stenen en meer groen in wijken, voor het duurzaam funderingsherstel en de huisvesting van scholen (Integraal Huisvestingsplan). Het meerjarig verloop van de leningenportefeuille laat een dalende lijn zien tot 2023.

De kadernota is een concretisering van waar het college de komende periode op wil sturen, en is een eerste stap om te komen tot een begroting voor 2020. Uitgangspunt voor de begroting is een sluitend financieel perspectief en een gezond weerstandsvermogen. Zo blijft de financiële slagkracht van de gemeente in de toekomst verzekerd.

Trends en ontwikkelingen

Nieuw in deze kadernota is de beschrijving van de trends en ontwikkelingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Zo heeft de stijging van de prijzen van nieuwbouwwoningen in Nederland een direct effect op Gouda. Ook de toename van de werkgelegenheid raakt de gemeente: de economische groei stijgt, waardoor minder mensen zonder werk zijn en minder mensen gebruik hoeven te maken van de bijstand. Tegelijkertijd ziet Gouda zich voor de uitdaging staan van tekort aan personeel en stijgende bouwkosten.

Waar zet Gouda onder meer op in de komende periode?

  • de voortzetting van de aanpak woninginbraken en ondermijning,
  • de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) om te zorgen voor toekomstbestendige en duurzame schoolgebouwen,
  • capaciteit om Gouda energiezuiniger te maken (energietransitie) en het Groenfonds,
  • de ontsluiting van de wijk Westergouwe, de woningbouwversnelling en het doorpakken op armoedebeleid en schuldhulp,
  • langer thuis wonen, een samenleving waarin we niemand uitsluiten, het meer bij elkaar brengen van zorg en veiligheid (Zorg- en Veiligheidshuis) en de voorbereiding op de komst van de wet verplichte GGZ (2020), die de afspraken regelt voor mensen die verplichte zorg krijgen in de GGZ,
  • het uitvoeren van het onderhoud van sportvelden en –accommodaties (Meerjarig Onderhoudsplan) en verdere intensivering van sport en het sociaal domein en
  • een nieuwe, groenere inrichting van het openbaar gebied rondom de (kop van de) Agnietenstraat/Korte Vest.

Na het besluit van de gemeenteraad over de concept-kadernota op 17 juli werkt het college in de begroting van 2020 haar inhoudelijke ambities verder uit.

(6 juni 2019)