Inspraak plan Bodemdaling Binnenstad

Gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland stellen voor om het waterpeil in de lager gelegen delen van de binnenstad met 25 centimeter te verlagen om zo paal en perk te stellen aan de toenemende wateroverlast voor bewoners. Dit staat, samen met andere voorstellen voor de aanpak van overlast door bodemdaling in het document Gouda Stevige Stad - ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Vanaf 2 maart tot en met 12 april 2020 ligt dit plan ter inzage.

Dat betekent dat iedereen het bestuur van de gemeente en Rijnland, door middel van een zienswijze, kan laten weten wat hij/zij van het plan vindt. Op basis van de zienswijzen die binnenkomen besluiten gemeente en Rijnland of het plan aangepast moet worden. Een definitief besluit staat gepland voor het najaar van 2020.

Gouda Stevige Stad - ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad inzien kan op www.gouda.nl/terinzage. Daar staat ook hoe u een zienswijze kunt indienen.