College voortvarend aan de slag met actieprogramma

De komende periode zet het college onder meer in op een vernieuwing in het sociaal domein en het beter benutten van de kracht en ideeën van Goudse inwoners. Dit en meer staat beschreven in de uitwerking van het actieprogramma.

Meedoen is hierin een van de belangrijke thema’s, bijvoorbeeld door de toegang tot zorg en ondersteuning te verbeteren, een stadspas te introduceren en een sportimpulsfonds in het leven te roepen.

Ook wil het college de schouwburg, bibliotheek en het cultuurhuis een extra impuls geven. Verder blijft veiligheid een belangrijk speerpunt. Zo wordt er extra geld vrijgemaakt voor de aanpak van woninginbraken en ondermijning.  

Lastenverlichting

Voor de komende jaren wil het college tevens een structurele lastenverlichting voor Goudse huishoudens realiseren. De OZB voor huishoudens wordt daarom vanaf 2018 met 1 miljoen euro verlaagd.

Duurzaamheid krijgt extra aandacht, onder meer in de nieuwbouwwijk Westergouwe en bij keuzes voor groen in de openbare ruimte. In aanvulling op de opgave die er ligt om meer betaalbare woningen te realiseren, zet het college ook in op meer middenhuur. En het college heeft transformatie van vastgoed hoog op de agenda staan.

Ambities

Dat zijn enkele van de ambities uit de uitwerking van het actieprogramma, waarmee het college voortvarend aan de slag is gegaan. Dit document is een inhoudelijke en financiële vertaling van de afspraken die de nieuwe coalitie in het najaar van 2016 heeft gemaakt als aanvulling op het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit!’. Binnenkort wordt de uitwerking van het actieprogramma in de gemeenteraad besproken. Dan besluit de raad tevens over de bijbehorende 1e begrotingswijziging 2017. De gewijzigde begroting is nog steeds meerjarig sluitend, het weerstandsvermogen blijft op peil en de schulden blijven ruim onder het schuldenplafond.

Daarmee is het verhaal nog niet compleet. Het college acht het ook van belang te blijven anticiperen op risico’s of tegenvallers. Voor de gemeente Gouda liggen die onder meer in mogelijk teruglopende inkomsten vanuit de Rijksoverheid of tekorten in de budgetten voor uitkeringen en jeugdzorg. Daarom acht het college het noodzakelijk om ten behoeve van de 2e begrotingswijziging 2017, die in juni van dit jaar verschijnt, een inventarisatie van mogelijke maatregelen gereed te hebben, die ingezet kunnen worden als daartoe aanleiding blijkt te zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke meevallers.

Meer weten?

Kijk voor het volledige actieprogramma op www.gouda.nl/actieprogramma.

Coalitie 2016 - 2018
Foto: Oscar van der Wijk

(Persbericht: 01-02-2017)