Gouds Sportakkoord verbindt Gouda

Het Gouds Sportakkoord is klaar! De afgelopen maanden is door de gemeente Gouda, SPORT.GOUDA, sportverenigingen, sport- en andere ondernemers en Goudse organisaties uit het welzijnswerk, de gezondheidszorg en het onderwijs gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het resultaat is dat er veel energie is ontstaan in de stad én dat er een inspirerend en door tientallen partijen gedragen sportakkoord ligt. Dinsdag 3 december is het sportakkoord door alle betrokken partijen ondertekend.

Het Gouds Sportakkoord is niet iets dat alleen van de gemeente is, maar juist van en voor inwoners die sport en bewegen een warm hart toedragen. En dat zijn er veel, zo is gebleken. In de afgelopen periode hebben tal van Gouwenaars en Goudse organisaties, die staan voor het belang van sport en bewegen, elkaar ontmoet. Bij een online ‘sportidee-campagne’ in de zomer, op een sportcafé, tijdens een inspiratiebijeenkomst met bijna 70 aanwezigen in het Huis van de Stad of gewoon tijdens één-op-één ontmoetingen. Het bleef bovendien niet alleen bij ontmoeten: er werden ideeën uitgewisseld, afspraken gemaakt en nieuwe netwerken gevormd.

Wethouder Michiel Bunnik (Sport) is blij met het Sportakkoord: “Ik ben enorm trots op wat er het afgelopen half jaar is neergezet. Ik hoop echt dat de energie die ik heb zien groeien, omgezet gaat worden in daadkracht en concrete resultaten, maar ik heb daar het volste vertrouwen in. Er is een gezamenlijke ‘drive’ ontstaan in de stad om het belang van sport en bewegen meer te benadrukken en heel veel partijen hebben elkaar daarin gevonden. Het proces wat heeft geleid tot het akkoord toont wat mij betreft de grote verbindende kracht van sport en bewegen. We doen al veel aan sport en bewegen in de stad, maar het kan altijd beter. We verdedigen, maar we gaan ook in de aanval. Wat we gaan doen is zeker niet allemaal nieuw, maar we kiezen wel op een aantal fronten voor een nieuwe aanpak. En daarmee krijgt de sport in Gouda een extra ‘boost’.”

Vijf pijlers

Het Gouds Sportakkoord bestaat uit vijf pijlers die ieder bestaan uit aandacht, ambities en acties: de een wat concreter dan de ander, maar allemaal met de bedoeling zoveel mogelijk inwoners van Gouda een leven lang voldoende en met plezier te laten bewegen en sporten. Niet alleen omdat sport gewoon heel leuk kan zijn om te doen of om te beleven, maar ook vanwege de effecten op de gezondheid en op het ‘kunnen meedoen’ in de maatschappij; als sporter, als vrijwilliger of als supporter. De pijlers zijn toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders, dichtbij sporten, meedoen, vaardig in bewegen en topsport die inspireert. 

Concrete plannen die op stapel staan zijn onder andere het opbouwen van een lokaal bedrijvennetwerk van sport en bewegen, betrokken ondernemers die hun expertise willen inzetten voor de sport en de nieuwe wijk Westergouwe zo ‘beweegvriendelijk’ mogelijk inrichten. Daarnaast blijven alle partijen zich inzetten om kwetsbare inwoners te helpen met sport, gaat het bewegingsonderwijs zoveel mogelijk volgens nieuwe – mede door een Goudse onderwijsorganisatie ontwikkelde – methoden les geven en wordt er geprobeerd meer topsportevenementen naar Gouda te halen.

Kijk voor meer informatie ook op www.gouda.nl/sportakkoord.

4 december 2019