Gouda wil risicobuffer inzetten om inwoners en ondernemers te ondersteunen

Op vrijdag 26 juni heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd over de effecten van het coronavirus op de stad en de financiële positie van Gouda. In de brief legt het college de raad ook een aantal vraagstukken voor die belangrijk zijn om te komen tot een gedegen meerjarenbegroting.

De raadsinformatiebrief maakt onderdeel uit van een traject dat in april samen met de gemeenteraad is opgestart. Wethouder Michiel Bunnik van Financiën: “2020 is een heel ander jaar dan 2019. De directe financiële impact van de coronamaatregelen is groot, naar schatting 7 tot 10 miljoen euro. En het is nog onduidelijk wat de impact op de lange termijn is.” Ook heeft Gouda, net als veel andere gemeenten in ons land, te maken met stijgende kosten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. “Dit vraagt om fundamentele keuzes, die wij als college samen met de gemeenteraad willen maken”, aldus Bunnik.

Financiële gevolgen coronamaatregelen

Het COVID-virus heeft zijn weerslag op de financiële positie van de stad. Naast de maatregelen die door het Rijk zijn ingezet, heeft de gemeente zelf ook maatregelen genomen. Deze zijn uitgewerkt in een financiële impactanalyse. In de analyse staan ook nieuwe maatregelen die vragen om een raadsbesluit. Het college wil de algemene reserve inzetten om de kosten van de maatregelen te dekken. Wethouder Bunnik: “De algemene reserve is een risicobuffer die mag worden ingezet bij een onvoorziene incidentele gebeurtenis. De huidige coronacrisis is zo’n gebeurtenis. Dankzij het solide financiële beleid van de afgelopen jaren is ons weerstandsniveau ruim voldoende. Ook het positieve resultaat van 2019 heeft bijgedragen aan de goede uitgangspositie.”

Stijgende kosten jeugdhulp en Wmo

Naast de financiële impact van de coronamaatregelen heeft Gouda te maken met stijgingen van de kosten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Dit is een landelijke trend. Veel gemeenten, waaronder Gouda, zijn in actie gekomen en het Rijk onderzoekt momenteel de mogelijke oplossingen. Wethouder Corine Dijkstra: “Als gemeente hebben en voelen we de plicht om goede zorg en ondersteuning te blijven bieden aan Gouwenaars die dit nodig hebben. Tegelijkertijd hebben we de verantwoordelijkheid om goed te letten op de kosten die wij maken. Dat betekent dat we moeten bijsturen waar mogelijk en de stijgende kosten op een andere manier moeten opvangen.” Om ondanks de stijgende kosten tot een gedegen meerjarenbegroting te komen legt het college in de brief een aantal essentiële vraagstukken voor aan de raad.

Persoonlijke gevolgen

Hoewel de raadsinformatiebrief met name ingaat op de financiële impact van het COVID-virus, staat het college in de brief ook stil bij de persoonlijke gevolgen. Wethouder Dijkstra: “Om het coronavirus tegen te gaan zijn er maatregelen genomen die diep ingrijpen op het dagelijks leven van alle Gouwenaars. Het gaat ons aan het hart om te zien dat er in Gouda meer dat 250 besmettingen hebben plaatsgevonden en dat er 40 mensen zijn overleden aan het virus. Dat raakt ons allemaal.” Wethouder Bunnik: “Ook door de ondernemers in de stad wordt de impact van de crisis diep gevoeld. Als college delen wij de zakelijke zorgen van de horeca, cultuur- en vrijetijdssector en van alle zelfstandig ondernemers voor wie deze crisis grote gevolgen heeft.”
Op 8 juli gaat het college in gesprek met de gemeenteraad over de inhoud van de informatiebrief.

Kijk voor de raadsinformatiebrief in het raadsinformatiesysteem.

29 juni 2020