Gouda start proef met vuurwerkvrije zone

Op 31 december van 18.00 tot 1 januari 2.00 uur zal in een straal van 250 meter rondom Dierenopvangcentrum Gouda en Ruiterclub Bloemendaal een vuurwerkvrije zone worden ingesteld. Deze vuurwerkvrije zone wordt dit jaar ingesteld bij wijze van proef. Er is hierbij gekozen voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone, waarbij bewoners zelf een belangrijke rol spelen in de handhaving. In Den Haag zijn hier goede ervaringen mee opgedaan. Uit de draagvlakpeiling in de buurt is gebleken dat een ruime meerderheid voorstander is van een vuurwerkvrije zone. 91% van de bewoners in het gebied die de enquête hebben ingevuld, is voor een vuurwerkvrije zone. Bewoners ontvangen posters, die ze voor hun raam kunnen hangen en het gebied zal worden gemarkeerd met borden. Begin volgend jaar wordt de proef geëvalueerd.

Draagvlak en communicatie 
De vuurwerkvrije zone wordt in eerste instantie gefaciliteerd en ondersteund op verzoek van de dierenorganisaties. De jaarwisseling is voor dieren vaak zeer stressvol door het vuurwerk dat wordt afgestoken. De bewoners uit de directe omgeving zijn een aantal weken geleden geïnformeerd per brief en aan hen is gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. In de brief is duidelijk vermeld dat het hier gaat om een vrijwillige vuurwerkvrije zone en dat de basis hiervoor is dat bewoners eigen verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken. Er zijn 365 huishoudens aangeschreven in het beoogde gebied voor een vuurwerkvrije zone. In totaal hebben 142 mensen de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 39%. Hiervan heeft 91% aangegeven voor een vuurwerkvrije zone te zijn. Daarnaast heeft 28% aangegeven bereid te zijn om mensen hierop aan te spreken en 50% heeft aangegeven dat het afhangt van de situatie. 
 
Evaluatie  
Deze vuurwerkvrije zone is de eerste stap om bij wijze van proef ervaring op te doen met het fenomeen vuurwerkvrije zones. Naar aanleiding van de evaluatie van deze proef en uitkomsten van de lopende onderzoeken (Stadspeiling 2018 en een onderzoek onder jongeren) in de stad, zal er in 2019 nader met de gemeenteraad worden gesproken over de lijn ten aanzien van vuurwerkvrije zones. Dan zal ook bekeken worden of er in de toekomst gebieden aangewezen gaan worden en zo ja, op welke wijze.

Het gebied
Bekijk het kaartje van de vuurwerkvrije zone (in PDF).

(18 december 2018)