Daling in aantal woninginbraken

Het jaar 2017 is bijna ten einde en de woninginbraakcijfers laten een positieve ontwikkeling zien door een daling van 17% ten opzichte van 2016. Ondanks het feit dat het jaar nog niet voorbij is, is er goede hoop dat hiermee de doelstelling van -10% ruimschoots wordt gehaald.

Burgemeester Schoenmaker: ‘Ik ben blij dat er een daling is ingezet in het aantal woninginbraken in Gouda. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt door politie, justitie, gemeente en inwoners. Ik ben vooral blij dat er in 2017 minder mensen slachtoffer zijn geworden van een woninginbraak. Echt tevreden ben ik pas wanneer we deze dalende tendens ook volgend jaar kunnen vasthouden. Daarom blijven we in 2018, samen met de veiligheidspartners en inwoners, onverminderd inzetten tegen het hoge aantal woninginbraken.’ In het integraal veiligheidsplan 2018, dat door het college is vastgesteld, zijn de prioriteiten en acties voor 2018 verder uitgewerkt.

Daling misdrijven in 2017
Over de hele breedte zijn er in 2017 weer minder misdrijven gepleegd dan in 2016. Wanneer 2016 en 2017 met elkaar wordt vergeleken is er een daling van het totaal aantal misdrijven met 15%. Het aantal High Impact Crimes, waaronder ook de woninginbraken vallen, is gedaald met 8%. In 2017 daalde de winkeldiefstal en zakkenrollerij fors en verminderde het aantal vernielingen met 31%. De gestelde doelstellingen bij de prioriteiten binnen de Kadernota zijn wat betreft overlast meldingen jeugd (- 24% vs. doel -5%) ruim behaald. Ook de doelstellingen op woninginbraken en HIC zijn behaald. Er is wel een stijging te zien in overlast personen + 2% en burenruzie +11%.

Acties tegen woninginbraken
Vanuit de gemeente zijn de afgelopen jaren alle zeilen bijgezet om het aantal inbraken te keren. Van het opzetten van een aanpak gericht op ondermijning tot een veelheid aan preventieve en repressieve interventies. Bekostigd door de gemeente is er al bijna twee jaar een subsidieregeling voor het treffen van inbraakwerende maatregelen en is de gemeente dit jaar vrijwel wekelijks in de Goudse wijken actief geweest met de ‘tent in de wijk’ actie waar de politie ook in participeert.

Daarnaast rijden er in de nacht door gemeente ingehuurde beveiligers op de fiets, zijn er over de 100 actieve WhatsApp-groepen die de gemeente ondersteunt en wordt gewerkt met ‘Buurt bestuurt’ om de inwoners zoveel mogelijk te betrekken. De gemeente werkt nauw samen met de politie, die op haar beurt met het programma Basta 2.0 extra mensen en middelen inzet, om inbraken te voorkomen en daders op te pakken. De inzet in 2018 blijft gericht op het verder terugbrengen van het aantal inbraken. Hierbij rekenen alle veiligheidspartners er graag op dat ook de bewoners actief blijven meewerken, en melding blijven maken van verdachte situaties.  

In 2017 hebben de daders van woninginbraken waar mogelijk vanuit het bestuursrecht extra maatregelen opgelegd gekregen. Er is zes maal een last onder dwangsom opgelegd voor het vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen. Als deze last binnen een periode van vijf jaar overtreden wordt, moet een dwangsom van € 2.500 per geconstateerde overtreding aan de gemeente betaald worden, met een maximum van € 10.000.

Koppelen van informatie
Om zicht te krijgen en te houden op alle cijfers en ontwikkelingen worden diverse bronnen gebruikt. Het koppelen van informatie kan tot nieuwe inzichten leiden. Dit gebeurt met name met politie-informatie en gemeentelijke informatie op het gebied van woninginbraken en jeugdoverlast. De gemeente heeft informatie over woningbezit, locaties openbare verlichting, achterpaden, openbaar groen, locatie camera’s en dit kan gecombineerd worden met de adressen van woninginbraak. De gemeente heeft een opdracht uitgezet bij studenten van de Utrecht Data School en zij gaan onderzoeken welke verbanden ten grondslag kunnen liggen aan de woninginbraken in Gouda. Met het inzicht dat dit oplevert kan de aanpak nog gerichter worden.

Evaluatie Kadernota in 2018
In 2018 zal een nieuwe Kadernota opgesteld worden voor de periode 2019-2022. Voorafgaand aan dit proces zal een (externe) evaluatie plaatsvinden van de huidige Kadernota. Hierbij zal grondig gekeken worden naar de inzet en effectiviteit van de verschillende instrumenten, het beleid en de resultaten uit de afgelopen vier jaar. De uitkomst is leidend voor de opzet van een nieuwe kadernota veiligheid.

(Persbericht: 20 december 2017)