Bloembakken, banners en borden: verkeersmaatregelen op Fluwelen- en Blekerssingel

Vergroting van de verkeersveiligheid op deze singels staat hoog op de prioriteitenlijst van bewoners en de gemeente. Het college van B en W heeft daarom nu besloten om een pakket verkeersmaatregelen ter waarde van 50.000 euro te laten uitvoeren. Deze zijn met name gericht op snelle gedragsbeïnvloeding van automobilisten. Voor de zomer zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Op de wat langere termijn staat herinrichting en mogelijke snelheidsverlaging tot 30 kilometer in de planning.

Op de Fluwelensingel en Blekerssingel is verkeersonveiligheid en overlast al jaren een punt van zorg. De hoge intensiteit en snelheid van gemotoriseerd verkeer in combinatie met veel fietsers maakt dat er wat moet veranderen. Samen met het bewonerscomité zijn oplossingsrichtingen verkend voor de korte termijn. Hierbij is gezocht naar maatregelen die weinig kosten maar toch effect hebben op de snelheid van het autoverkeer.

Verkeerswethouder Niezen: “Het college heeft in het coalitieakkoord afgesproken om voortvarend aan de slag te gaan om het Mobiliteitsplan uit te gaan voeren. We nemen nu een eerste stap en tegelijkertijd werken we aan de voorbereidingen van een nieuw verkeerscirculatieplan. De verwachting is dat het in tweede helft van 2019 klaar is. De herinrichting van de singels kan vanaf 2021 gaan plaatsvinden. Dan worden de singels een plek waar fietsers centraal staan en het prettiger wonen is.”

Rijgedrag beïnvloeden

De verkeersmaatregelen hebben als doel om weggebruikers bewuster te laten worden van de verkeerssituatie met een smalle weg en veel gebruikers. De opgaven zijn om de verkeersveiligheid te vergroten, de snelheid te beheersen, elkaar de ruimte te geven, bestuurders alert te maken op fietsers en fietsers veilig gedrag te laten vertonen. Hierbij is gekozen om de maatregelen vanuit het belang van de fietser op te bouwen. Het thema is “rij rustig, mijn kind fietst hier!” Met een mix van attentieverhogende wegmarkering, displays, bloembakken en informatie boven en naast de weg wordt opgeroepen om rekening met elkaar te houden.

Duurzaamheid

Het maatregelpakket bestaat ook uit onderdelen die opnieuw te gebruiken zijn bij andere wegen. Dit geldt voor de bloembakken, de displays, de fietsenrekken en de informatieborden.

(13 maart 2019)