Herontwikkeling van de stad nodig voor groeiende woningvraag

City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie ondertekend

Gouda en zes andere gemeenten in de Zuidelijke Randstad hebben op 24 maart op het provinciehuis in Den Haag samen met het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en andere in de Randstad actieve partijen een ‘City Deal’ gesloten. Deze deal genaamd Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie draagt bij aan een financiële impuls van betrokkenen in de bouw van 1,6 miljard euro per jaar en een groei van 18.000 fulltime banen in de bouw.

Tot 2030 zijn maar liefst 230.000 woningen nodig in de steden van de Zuidelijke Randstad. Wethouder Rogier Tetteroo (wonen): “Met de deal geven de overheden, betrokken organisaties en bedrijven invulling aan deze behoefte. Dat leidt tot forse investeringen en banengroei”. Want om te kunnen voorzien in deze stedelijke vraag is herontwikkeling van leeggekomen gebieden en gebouwen noodzakelijk.

Voorbeelden voor oplossen belemmeringen

Met deze City Deal hebben de zeven gemeenten ieder een eigen transformatieopgave opgesteld die ze willen volbrengen. Er zijn bewust verschillende soorten projecten (kantoren, zorgvastgoed, bedrijventerreinen en havengebieden) gekozen om als voorbeeld te dienen voor op te lossen belemmeringen die in Zuidelijke Randstad voorkomen. De partijen verwachten dat door de samenwerking in de City Deal het verbeteren van de planopzet, heroverweging van beleid, nieuwe financieringsvormen en maatwerk bij toepassing van regelgeving veel plannen beter uitvoerbaar zullen worden.

Intensieve samenwerking

Van ondernemers, instellingen tot overheidsinstanties: de afgelopen anderhalf jaar hebben zij in het kader van het bestuurlijk overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) intensief samengewerkt om stedelijk wonen te stimuleren en deze nieuwe vormen van aanpak en samenwerking te realiseren.

Ondertekenaars

De City Deal is ondertekend door het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen a/d Rijn, Den Haag, Dordrecht, Gouda, Leiden, Rotterdam, Schiedam en Bouwend Nederland, Vastgoed Belang, Vereniging Deltametropool, IVBN, Neprom en BNG Bank. Andere partijen kunnen zich later in het proces aansluiten.

Agenda Stad

De City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie is de vijfde City Deal die in het kader van de Agenda Stad is ondertekend. Steden, provincies, ministeries, private partijen, kennisinstellingen en andere actoren werken aan de totstandkoming van de Agenda Stad. Deze heeft als doel de groei, innovatie en leefbaarheid van steden in samenhang te versterken om daarmee het concurrentievermogen en groeipotentieel van het Nederlandse stedennetwerk te vergroten.

Meer informatie over Agenda Stad: www.agendastad.nl.

 

(Verzonden: 30-03-2016)