Aanpak overlast bodemdaling binnenstad Gouda

De historische binnenstad van Gouda daalt jaar na jaar met onder andere wateroverlast als gevolg. Veel bewoners ervaren dit bij hoosbuien, door vocht in huis en stankoverlast. Om de leefbaarheid van de binnenstad op peil te houden is actie nodig. De gemeente Gouda en hoogheemraadschap van Rijnland gaan daarom een plan ontwikkelen voor de aanpak van acute water- en riooloverlast in de lager gelegen delen van de binnenstad.

De keuze om een plan voor de aanpak van overlast op te gaan stellen, volgt na vier jaar intensief onderzoek. Hieruit volgt dat bodemdaling van gemiddeld 3 mm per jaar niet te stoppen is maar dat het met gerichte maatregelen mogelijk is om de nadelige gevolgen ervan voldoende te beperken. 

Samenwerking van betrokkenen

Het onderzoek is uitgevoerd door, onder andere, Deltares, TU Delft en het Kenniscentrum Aanpak Funderings Problematiek (KCAF). De conclusie is dat de aanpak van de overlast in de lagere delen niet kan wachten en dat een oplossing alleen mogelijk is als alle betrokkenen samenwerken. Verbetering van de openbare riolering en verlaging van het waterpeil is nodig. Dit is echter niet voldoende om alle overlast aan te pakken. Omdat de situatie van pand tot pand verschilt, zijn er zeker ook maatwerkoplossingen op privéterrein nodig, zoals verbetering van het eigen riool of ophoging van vloer of tuin.

Maatregelen en oplossingen

Het doel van 'Kaderplan Bodemdaling Binnenstad' is om goede oplossingen aan te dragen waarmee de binnenstad weer decennia voort kan. Vooruitlopend hierop gaan gemeente en waterschap samen met eigenaren en gebruikers uitzoeken of er al eerder maatregelen mogelijk zijn om de overlast te verlichten. Om praktische redenen gebeurt dit stap voor stap. De eerste contacten hiervoor zijn al gelegd.