Aanpak armoede en schulden

Het college kiest voor een nieuwe aanpak om armoede en schulden bij Goudse inwoners te voorkomen en aan te pakken. In de nota armoedebeleid ‘Samen mee(r) doen’ staan drie heldere uitgangspunten, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving.

Het gaat om: 1.Voorkomen van armoede en schulden, 2. Minimaregelingen voor mensen met een laag inkomen om te kunnen meedoen en 3. De aanpak van schulden.

De nieuwe aanpak is ontwikkeld in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van professionals, vrijwilligers en deskundigen. Gebleken is dat er behoefte is aan meer  regierol vanuit de gemeente en het college zet dit nu om in daden.

Meedoen is daarbij de beste remedie tegen armoede. Meedoen maakt dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en voorkomt sociaal isolement. Meedoen gebeurt op de arbeidsmarkt, maar ook op school of gewoon in de maatschappij. Maar het  betekent ook dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben en de gemeente eventueel ondersteuning biedt als die nodig is om te kunnen (blijven) meedoen.

Wethouder Rogier Tetteroo: “We hebben een uitgebreid pakket aan maatregelen om armoede en schulden stevig aan te pakken. Of je nou een laag inkomen of schulden hebt, iedereen hoort erbij. Dit college staat voor een Goudse samenleving waar iedereen kan meedoen!”  

Voorbeelden

Voorbeelden van de aanpak die het college nu voorstelt zijn bijvoorbeeld:

  • Laagdrempelige schulddienstverlening aan jongeren.
  • Vergroten financiële kennis van kinderen en jongeren.
  • Netwerken gericht op herkenning van problemen én het vinden van de juiste ondersteuning inclusief toegang tot minimaregelingen of hulp bij schulden.
  • Extra aandacht voor risicogroep statushouders.
  • Bestrijden laaggeletterdheid.
  • Continueren voorkomen van huisuitzettingen en uitbreiding voorlichting minimaregelingen.
  • Introductie van de Stadspas voor alle inwoners met een laag inkomen.
  • Invoeren van een Kindpakket voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen, met onder meer een gratis stadspas voor kinderen, een bijdrage voor sport- of cultuur, of een bijdrage voor schoolkosten en een jeugdtegoed.
  • Verhoging individuele inkomenstoeslag voor huishoudens die drie jaar of langer op bijstandsniveau rondkomen aangevuld met een toeslag voor minderjarige kinderen.
  • Instellen Noodfonds voor maatwerk en handhaven Kinderfonds.
     
  • Gemeentelijke schuldhulpverlening: naar inclusieve hulp bij schulden door meer te doen dan alleen trajecten volgens de Wet gemeentelijke schuldhulp en de normen van de Nederlandse vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). Dit gaan we doen door:
    - Intensieve samenwerking met vrijwilligersorganisaties;
    - Snelle reactie op schuldmeldingen;
    - Aanstellen projectleider aanpak schulden.

Vervolg

Het college legt de plannen nu aan de gemeenteraad voor die er vervolgens over besluit.

 

(Persbericht: 24-01-2017)