Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Supermarkt Fluwelensingel’

Burgemeester en wethouders van Gouda maken ingevolge artikel 3.9a lid 1 en 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 25 april 2019 het vastgestelde uitwerkingsplan ‘Supermarkt Fluwelensingel’ (ook bekend als de locatie De Jong) zes weken ter inzage ligt.

Plan

Aan de Fluwelensingel 56-59 was voorheen garagebedrijf De Jong gevestigd. Het garagebedrijf is gesaneerd en de voorheen bebouwde grond ligt braak. De ontwikkelaar van de locatie, Timpaan, heeft het plan om op de locatie een supermarkt en parkeerplaatsen (in aansluiting op het bestaande parkeerterrein ‘Klein Amerika’) te realiseren. De ontwikkeling van een supermarkt is in lijn met het huidige bestemmingsplan, maar moest nog worden uitgewerkt worden. Daarvoor is een uitwerkingsplan opgesteld dat als ontwerp gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. In deze periode zijn verschillende zienswijzen ingediend.

Ter inzage

  • Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt ter inzage in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda, tijdens de openingstijden. Maandag tot en met donderdag op afspraak van 13.30 tot 17.00 en aan het loket vrije inloop op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 12.30 en donderdag van 17.00 tot en met 20.00.
  • De gemeentelijke website
  • www.ruimtelijkeplannen.nl: (NL.IMRO.0513.1018UPSuperFsingel-VA01)

Beroep

Met ingang van 25 april t/m 5 juni 2019 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van het college. Beroep kan worden ingesteld door:
1.    een belanghebbende die op tijd een zienswijze op het ontwerpuitwerkingsplan heeft ingediend;
2.    een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze op het ontwerpuitwerkingsplan in te dienen;

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening en inwerkingtreding

Een beroep heeft geen schorsende werking. Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt op de dag na de afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. Dit kan bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit uitgesteld totdat op het verzoek is beslist.