Inspraak voor de Verordening middenhuurwoningen Gouda

Burgemeester en wethouders van Gouda maken bekend dat zij in hun vergadering van 17 december 2019 hebben besloten om de concept-Verordening middenhuurwoningen Gouda vrij te geven voor inspraak gedurende zes weken.

De gemeente Gouda stelt een verordening middenhuurwoningen op. Aanleiding hiervoor is de grote behoefte aan woningen in het middenhuursegment. Door de bouw van middenhuurwoningen te stimuleren kan de druk op de sociale huursector worden verminderd en wordt het gat tussen sociale huur en een koopwoning gevuld. Middenhuurwoningen zijn bedoeld voor huishoudens met een inkomen te hoog om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te laag om een woning te kunnen kopen. 

De Verordening middenhuurwoningen is bedoeld om te borgen dat nieuw te bouwen middenhuurwoningen ook op termijn tot dat prijssegment blijven behoren. In de verordening zijn voorwaarden opgenomen over de maximale aanvangshuurprijs, het maximale inkomen, de minimale oppervlakte van de woning en de minimale exploitatietermijn. De Verordening geldt voor de nieuwbouwwoningen die worden gebouwd op basis van bestemmingsplannen waarin voor de nieuwbouwlocatie een minimaal percentage middenhuur is opgenomen. 

Inspraaktermijn

De inspraaktermijn loopt van 23 januari tot en met 4 maart 2020. 

Het ontwerp ligt gedurende deze termijn ter inzage op de volgende wijze:

  • op papier tijdens openingsuren in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda. 
  • in het Goudse elektronische gemeenteblad, via www.officielebekendmakingen.nl.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze hierover schriftelijk en mondeling binnen deze termijn indienen bij de gemeente Gouda, ter attentie van de afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda, onder vermelding van ‘zienswijze verordening middenhuur’ of via tel. (0182) 58 87 93 of 14 0182. De zienswijzen zijn openbaar. U kunt gemotiveerd verzoeken om geheimhouding van uw zienswijze.