Inspraak Gouda Stevige Stad - ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad

‘Gouda Stevige Stad, ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad’ (ontwerp-KBB) ligt van 2 maart tot 12 april 2020 ter inzage. Het ontwerp KBB is een gezamenlijk plan van de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland voor de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad van Gouda.

Het ontwerp-KBB ligt gedurende deze termijn ter inzage op de volgende wijze:

  • digitaal via de webpagina Gouda Stevige Stad;
  • op papier tijdens openingsuren in het Huis van de Stad, Burgermeester Jamesplein 1 te Gouda.

Een zienswijze indienen kan door:

  • een e-mail te sturen naar stevigestad@gouda.nl onder vermelding van ‘zienswijze Gouda Stevige Stad’;
  • een brief te schrijven naar de gemeente Gouda, afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda, onder vermelding van ‘zienswijze Gouda Stevige Stad’;
  • een afspraak te maken voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u bellen naar: 140182. 

De zienswijzen zijn openbaar. U kunt gemotiveerd verzoeken om geheimhouding van uw zienswijze.

Peilbesluit Rijnland

Vanaf 2 maart tot en met zondag 12 april kunt u ook een zienswijze indienen op het ontwerp peilbesluit voor de stadsboezem van het hoogheemraadschap van Rijnland. Dit ontwerp peilbesluit is opgesteld om het voorstel uit het ontwerp-KBB voor de aanpassing van het oppervlaktewaterpeil in een deel van de binnenstad formeel te regelen. Als u een zienswijze op het peilbesluit wilt indienen, dan kan dat alleen bij Rijnland Ga naar www.rijnland.net/bekendmakingen om het peilbesluit in te zien en om te lezen hoe u hierop een zienswijze kunt indienen.