Huisvestingsverordening 2019

Burgemeester en wethouders van Gouda maken bekend dat zij in hun vergadering van 18 december 2018 hebben besloten om de concept-Huisvestingsverordening Gouda 2019 vrij te geven voor inspraak gedurende zes weken

De gemeente Gouda stelt een nieuwe huisvestingsverordening op. Aanleiding hiervoor is dat de huidige huisvestingsverordening per 1 juli 2019 vervalt. Een (nieuwe) huisvestingsverordening is nodig om bij woning-schaarste te kunnen blijven sturen op een transparante, eerlijke en een democratisch gelegitimeerde verdeling van goedkope huurwoningen. De aanpassingen in de nieuwe huisvestingsverordening betreffen vooral diverse technische en redactionele wijzigingen. De huisvestingsverordening bevat regels voor de toewijzing van huurwoningen met een huur tot de liberalisatiegrens (€720,42, prijspeil 2019). De gemeente Gouda werkt hierbij nauw samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas. Het ontwerp is voor de drie gemeenten op hoofdlijnen gelijk, maar  kan lokaal maatwerk bevatten.

Inspraaktermijn: De inspraaktermijn loopt van 17 januari tot en met 27 februari 2019

Het ontwerp ligt gedurende deze termijn ter inzage op de volgende wijze:
- digitaal via de website;
- op papier tijdens openingsuren in het Huis van de Stad, Burgermeester Jamesplein 1 te 
   Gouda. 
- in het Goudse elektronische gemeenteblad, via www.officielebekendmakingen.nl.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze hierover schriftelijk en mondeling binnen deze termijn indienen bij de gemeente Gouda, ter attentie van de afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda, onder vermelding van ‘zienswijze huisvestingsverordening’ of via tel. (0182) 58 82 88 of 14 0182. De zienswijzen zijn openbaar. U kunt gemotiveerd verzoeken om geheimhouding van uw zienswijze.