Gemeentelijke onderscheidingen

Gemeentelijke onderscheidingen zijn weggelegd voor personen (of organisaties) die op een of andere wijze van bijzondere betekenis zijn voor de stad.

De gemeente Gouda heeft zes gemeentelijke onderscheidingen:

1.    Erepenning in verguld zilver + ereburgerschap

De erepenning in verguld zilver en het daarbij behorende ereburgerschap wordt slechts bij zeer hoge uitzondering toegekend als een blijk van zeer grote waardering. De onderscheiding wordt toegekend aan personen voor uitzonderlijke en algemeen erkende verdiensten op het gebied waarvoor zij bekend zijn tot ver buiten de gemeentegrens. De voorwaarden voor het toekennen van de erepenning in brons of zilver staan in het Reglement voor het toekennen van de erepenning van de stad Gouda.

2.    Erepenning in zilver + ereburgerschap 

De erepenning in zilver en het daarbij behorende ereburgerschap wordt bij hoge uitzondering toegekend als een blijk van zeer grote waardering. De onderscheiding wordt toegekend aan personen voor zeer grote en algemeen erkende verdiensten voor de stad op het gebied waarvoor zij bekend zijn bij de Goudse bevolking. De voorwaarden voor het toekennen van de erepenning in brons of zilver staan in het Reglement voor het toekennen van de erepenning van de stad Gouda.

3.    Erepenning in brons

De erepenning in brons wordt toegekend als een blijk van grote waardering. De onderscheiding kan worden toegekend aan personen en organisaties voor hun grote actuele verdiensten voor de stad op een bepaald gebied. De voorwaarden voor het toekennen van de erepenning in brons of zilver staan in het Reglement voor het toekennen van de erepenning van de stad Gouda.

4.    Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning is een blijk van waardering en wordt toegekend aan personen voor bijzondere en langdurige (minimaal 10 jaar) vrijwillige verdiensten op enig gebied binnen Gouda. De voorwaarden voor het toekennen van een vrijwilligerspenning staan in het Reglement inzake het toekennen van de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda.

5.    Jeugdlintje, de Goudse Ster

Het jeugdlintje is een blijk van waardering en een stimulans voor henzelf én anderen om met het goede werk door te gaan. De Goudse Ster wordt toegekend aan kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 23 jaar die zich op een positieve manier inzetten voor anderen of voor de stad, of iets heel bijzonders hebben gedaan. De voorwaarden voor het toekennen van een jeugdlintje, de Goudse Ster genaamd, staan in de Verordening tot regeling van de toekenning van een kinder- en jongerenlintje.

6.    Goudse Sportpenning

De Goudse sportpenning wordt toegekend als een blijk van waardering aan individuele sporters of teams die een Nederlands, Europees of Wereldkampioenschap hebben gewonnen en na het winnen van een gouden, zilveren of bronzen medaille op de Olympische Spelen of Paralympische Spelen. De Goudse Sportpenning kan slechts eenmaal in een sportcarrière worden toegekend. De voorwaarden voor het toekennen van de Goudse sportpenning staan in het Reglement sportpenning gemeente Gouda.

Om iemand voor de vrijwilligerspenning of het jeugdlintje voor te dragen zijn er speciale formulieren die u kunt invullen. Voor de erepenning van de stad Gouda kunt u contact opnemen met de medewerker kabinet en representatie via lintjes@gouda.nl.

Vier stappen

De procedure rond gemeentelijke onderscheidingen bestaat uit vier stappen:

  1. Voorstel indienen (dit doet u zelf)
  2. Ambtelijk advies (of van een jury voor het jeugdlintje)
  3. Voordracht en collegebesluit (het college neemt een besluit)
  4. Uitreiking

Op tijd indienen

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te komen. U dient het voorstel tenminste 2 maanden voor de datum van uitreiking naar de burgemeester te sturen. Gemeentelijke onderscheidingen worden altijd uitgereikt op een passend moment. De vrijwilligerspenning kan bijvoorbeeld tijdens een jubileum of afscheid uitgereikt worden. De sportpenning wordt uitgereikt tijdens de bijzondere gelegenheid die wordt georganiseerd kort na het behalen van het kampioenschap en het jeugdlintje, De Goudse Ster wordt één keer per jaar uitgereikt op of rond de dag van de Rechten van het Kind. Dit is eind november.

Voorstel en motivering

In het voorstelformulier komen naast algemene persoonsgegevens ook de gegevens over de bijzondere verdiensten aan de orde. De motivering is het belangrijkste onderdeel van het voorstel. Hierin moet u aangeven waarom de verdiensten zo bijzonder zijn voor de stad.

Ambtelijk advies en collegebesluit

De voorstellen voor het jeugdlintje worden beoordeeld door een jury. De jury brengt advies uit aan het college. De ambtenaar kabinet en representatie brengt aan het college een advies uit over de vrijwilligerspenning en de Erepenning van de stad Gouda. Vervolgens legt de burgemeester, die binnen het college verantwoordelijk is voor onderscheidingen, het voorstel voor aan het college van burgemeester en wethouders. Samen nemen zij een besluit. Wanneer het college positief beslist, wordt de onderscheiding toegekend. De gemeente informeert u vervolgens over het besluit.

Uitreiking

Meestal wordt de onderscheiding uitgereikt tijdens een 'bijzondere gelegenheid', bijvoorbeeld een jubileum of afscheid. U kunt zelf een voorstel doen voor het moment van uitreiken, maar dat gaat altijd in overleg met de gemeente. De verantwoordelijk wethouder reikt namelijk in principe de onderscheiding uit, dus de agenda van deze wethouder moet ook ruimte bieden. Naast de onderscheiding, ontvangt de persoon die is onderscheiden ook een oorkonde. Daarin staat dat het gemeentebestuur van Gouda aan degene die is onderscheiden een bepaalde onderscheiding heeft toegekend.