Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken.

Bezwaarschrift indienen

U kunt bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. In het besluit staat altijd vermeld op welke wijze u het bezwaarschrift kunt indienen.

U kunt in dergelijke gevallen geen klacht indienen aangezien dit niet past binnen de klachtenregeling.

Indieningstermijn en ontvangstbevestiging

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken nadat het besluit waar u bezwaar tegen wilt maken, is bekendgemaakt. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift.

Adviescommissie

Het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, Iaat zich adviseren door een adviescommissie. Deze commissie, de Bezwaarschriftencommissie Gouda, adviseert over de beslissing op het bezwaarschrift. De commissie bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter en ten minste twee leden. De commissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris.

Tijdens een zogenaamde hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift toelichten bij deze commissie. Dit is niet mogelijk wanneer uw bezwaarschrift niet aan een aantal wettelijke eisen voldoet.

Beslistermijn en verzoek om voorlopige voorziening

Het bestuursorgaan neemt in principe binnen twaalf weken na ontvangst van uw bezwaarschrift een beslissing. Zo niet, dan kan het bestuursorgaan de beslissing met 6 weken uitstellen. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het door u bestreden besluit niet op. Let op: het besluit waartegen u bezwaar maakt, heeft wel werking en kan dus uitgevoerd worden.

Bijvoorbeeld: een besluit waarbij een bouwvergunning is verleend aan uw buurman en waartegen u bezwaar heeft gemaakt, is wel rechtsgeldig, ondanks het feit dat het besluit nog niet onaantastbaar is. Uw buurman kan dus, met de verleende vergunning in de hand, (weliswaar voor eigen rekening en risico) zijn bouwplan uitvoeren.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u hiertegen actie ondernemen? Dan kunt u, nadat u uw bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening verzoeken, bijvoorbeeld een bouwstop. U doet dit bij de voorzieningenrechter van de rechtbank  De voorzieningenrechter kan een dergelijke voorziening treffen wanneer hij van oordeel is dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Overigens moet u voor de behandeling van uw verzoek om voorlopige voorziening griffierecht betalen aan de rechtbank.

Voorwaarden

Behalve dat uw bezwaarschrift tijdig moet zijn ontvangen, zijn er nog andere vereisten waar uw bezwaarschrift aan moet voldoen. In uw bezwaarschrift moet het volgende zijn vermeld:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
  • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht (een kopie van het besluit meesturen is gewenst);
  • de reden(en) waarom u bezwaar maakt.

Bijzonderheden

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.