Economische Agenda Gouda 2018-2020

De Economische Agenda Gouda 2018-2020 beschrijft de resultaten en stand van zaken met betrekking tot de negen thema’s die onderdeel vormen van de economische agenda en biedt een vooruitblik op de manier waarop de gemeente Gouda en Gouda Onderneemt in de komende twee jaar aan deze thema’s willen werken.

Sinds de oprichting van Gouda Onderneemt! in maart 2013 vindt op regelmatige basis overleg plaats tussen het college van BenW en het bestuur van Gouda Onderneemt! Vanuit een gedeelde urgentie is toegewerkt naar een gemeenschappelijke agenda om de economie van Gouda te vernieuwen en te versterken. Op 28 januari 2014 is een intentieovereenkomst getekend om samen te werken aan de uitvoering van het ‘Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015, Samen Sterker!’. De speerpunten die genoemd zijn in het Actieprogramma Economie 2014 en 2015 zijn inmiddels grotendeels gerealiseerd en sinds 2016 heeft een doorontwikkeling van de samenwerking plaats gevonden.

Er is daarom behoefte aan een actueel samenwerkingskader. Hiertoe zijn twee documenten opgesteld:

  1. Economische Agenda Gouda 2018-2020 De kracht van de economie: samenwerken loont!’ waarin resultaten, stand van zaken en een vooruitblik op de samenwerking rond het economisch actieprogramma zijn opgenomen.
  2. ‘Met focus samen sterker! - Hoofdlijnen Economische agenda Gouda 2018-2020’ dat een samenvatting en weergave van de speerpunten bevat.

De Economische Agenda Gouda 2018-2020 en de samenvatting op hoofdlijnen kunnen zelfstandig van elkaar gelezen worden.