Inrichting Springersplein

Gemeente Gouda richt het ‘Springersplein in’. Het is in grote lijnen gelegen tussen de vorig jaar opgeleverde Leo Vromantoren en de nog in aanbouw zijnde Georgine Sanderstoren. De Sportlaan tussen de Vliet van Erberveld en entrees van de Jumbo en Lidl, maakt deel uit van deze herinrichting. Tijdens de aanleg van het Springersplein zal de Kortestraat worden aangesloten op de Sportlaan.

Het ontwerp
Het ontwerp is het resultaat van een uitgebreid participatieproces. Dit participatieproces is in een aantal avonden doorlopen met diverse interne en externe partijen, waaronder het wijkteam Oost. Woonpartners en Lidl zijn bovendien medefinancier van het plan. Het ontwerp is getoond tijdens de inloopavond van 26 september. U vindt het ontwerp van de nieuwe inrichting onderaan deze pagina. Hier staan ook de schriftelijke reacties van de inloopavond en de beantwoording hiervan.

Het idee voor het Springersplein is ontstaan uit de wens om een goede verbinding te realiseren tussen de noord- en zuidkant van de Sportlaan. Hiervoor is lange tijd gedacht aan een inrichting volgens het ‘shared-space’ principe. (Shared space ofwel gedeeld ruimtegebruik is een verkeersconcept dat de multifunctionaliteit, en daarmee de relatie tussen verkeersveiligheid en de omgeving, van de openbare ruimte centraal stelt.)

Echter, gaandeweg het proces is gebleken dat de hoge verkeersintensiteit, circa 7000 motorvoertuigen per dag, en een ‘shared-space’- inrichting in de klassieke zin van het woord, niet verenigbaar zijn. Wel is geprobeerd om, rekening houdend met alle randvoorwaarden, een ruimte te creëren die door haar inrichting alle partijen de mogelijkheid biedt om deze op eigen wijze te gebruiken. Er is bovendien gezocht naar een goede aansluiting op het aangrenzende gebied. Hierbij is tegelijkertijd door middel van de inrichting en materialisatie wel een eigen karakter meegegeven.

Uitvoering en planning
De afgelopen maanden is het ontwerp uitgewerkt in contractstukken. U vindt de hierbij behorende tekeningen onderaan de pagina. Inmiddels is het werk aanbesteed en is de aannemer bekend. De aannemer Arma Infra uit Ouderkerk aan den IJssel voert de werkzaamheden uit. Op 20 augustus starten we met de aanleg van het Springersplein. De werkzaamheden duren ongeveer 12 weken. In de maand oktober zal de Sportlaan zijn gesloten voor doorgaand verkeer. We voeren de werkzaamheden in fases uit. U vindt deze fasering onderaan de pagina.

Overlast
We streven ernaar overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Enige vorm van overlast kunnen we echter niet uitsluiten of voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Mocht u ernstige overlast ondervinden, neem dan contact op met de uitvoerder van de aannemer, A.M. Borreman, telefoonnummer 06-28820048.

Waar kan ik terecht voor vragen?
Heeft u tijdens de uitvoering vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van Gemeente Gouda, Roy Abma, tel. 140182 of meldpunt@gouda.nl. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Rokus Groeneveld op tel. 14 0182 of via meldpunt@gouda.nl.