Watervergunning

Een watervergunning is ook nodig voor verpompen (onttrekken of infiltratie) van grondwater, én voor het lozen van (afval)water op oppervlaktewater.

Via http://www.omgevingsloket.nl kunt u een aanvraag indienen voor één of meerdere (water)activiteiten. Dit kan volledig digitaal met DigiD of e-Herkenning. U kunt ook een aanvraagformulier via de site samenstellen en de aanvraag analoog indienen.

Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente Gouda

Voorwaarden

  • Voer bij voorkeur vooroverleg met de bevoegde instantie
  • Vul het formulier in voor zover nodig
  • Voeg de gevraagde bijlagen toe, elk voorzien van een nummer
  • Onderteken het formulier
  • Verstuur de aanvraag inclusief bijlagen in viervoud naar de gemeente of naar de bevoegde instantie
  • Binnen zes maanden ontvangt u bericht over toewijzing of afwijzing van uw aanvraag en de mogelijkheid om in beroep te gaan. Als de procedure langer duurt ontvangt u daarover apart bericht.
     

Kosten

Provincies of waterschappen kunnen kosten in rekening brengen voor de behandeling van uw aanvraag.